Kontakt z Nami

ul. Brylantowa,

Wrocław

Szkolenia 790 250 822

Sklep 790 358 951

Darmowa dostawa

UWAGA! Od 1.03.2021 sklep stacjonarny jest czynny w godzinach 10-14. Przy zamówieniach o wartości powyżej 500 zł gwarantujemy darmową dostawę.

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO – „Cristelle Lash Butik” ”

Niniejszy  Regulamin określa zasady sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje pojęć:

Sklep internetowy „Cristelle Lash Butik” – sklep działający pod adresem www.  http:// cristelle.pl/sklep prowadzony jest przez firmę Lash Butik Vasil Devnozashvili, nr NIP 8992745640, REGON 022196919, zarejestrowaną we Wrocławiu z siedzibą przy ul.Kościuszki 117 lok. 4U, e-mail: lash.butik.polska(@)gmail.com tel. +48 790 358 951, za którego pośrednictwem Sprzedający,  przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, sprzedaje Produkty, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;

Sprzedający – podmiot zarządzający  i prowadzący Sklep internetowy , którym jest Lash Butik Vasil Devnozashvili, nr NIP 8992745640, REGON 022196919, zarejestrowaną we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Kościuszki 117 lok. 4U, e-mail: lash.butik.polska(@)gmail.com tel. +48 790 358 951

Klient/Kupujący  – podmiot dokonujący zakupu w Sklepie internetowym Produktów oferowanych do sprzedaży lub korzystający z usług Sklepu internetowego przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość;

Konsument –  osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto – witryna  w Sklepie Internetowym na której Klient po zalogowaniu może składać zamówienia na Produkty, przeglądać historię dotychczasowych zamówień, ma dostęp do swoich danych osobowych oraz może je modyfikować;

Produkty – to  usługi i towary oferowane przez Sprzedającego, które można zamawiać zgodnie z niniejszym Regulaminem, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość;

Umowa – umowa dotycząca sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedającym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość  to jest bez jednoczesnej obecności stron, za pośrednictwem Sklepu internetowego, do zawarcia  której dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta w Sklepie internetowym oraz potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez  Sprzedającego na zasadach opisanych  w niniejszym Regulaminie.

Cena – ceny  w Sklepie   internetowym Produktów są cenami brutto ( zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich. Ceny Produktów nie zawierają innych ponoszonych przez Klienta kosztów, w tym kosztów dostawy, które są wskazane w  treści  zamówienia w trakcie wybierania Produktów i dodane do ceny Produktów.  Klient zobowiązany jest do zapłaty łącznej ceny   na którą składa się cena za Produkt , cena za dostawę i opcjonalnie inne dodatkowe koszty  w związku z zamówieniem Produktu.   Ceny jak i  opisy towarów, parametry techniczne i użytkowe  stanowią jedynie informację handlową, w rozumieniu art. 71 kodeksy cywilnego,  a nie ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego. Kupujący składając zamówienie w Sklepie internetowym składa ofertę kupna określonego Produktu  za cenę i o cechach podanych w jego opisie na stronie internetowej sklepu . Przedmiotowa cena i opis towaru  zyskuje wiążący charakter, na potrzeby zawarcia konkretnej umowy , dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia  do realizacji przez Sprzedającego. Cena podana przy każdym towarze obowiązuje do czasu wyczerpania zapasów magazynowych. Sprzedający ma prawo zmiany cen Produktów prezentowanych na stronie Sklepu internetowego,  przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu. Dokonane w takim trybie zmiany nie mają wpływu na zamówienie złożone przez datą wejścia w życie zmian.

 1. Przyjmowanie i realizacja zamówień
  1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów w postaci materiałów do zabiegu stylizacji rzęs i brwi oraz akcesoriów do powyższych zabiegów za pośrednictwem Sklepu internetowego i  obsługuje klientów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  2. Do zakupów w Sklepie internetowym upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.
  3. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem zastosowania przeglądarek: Internet Explorer 11, Opera 35, Firefox 44, Google Chrome 47 lub ich nowszych wersji oraz minimalnej rozdzielczości ekranu: 640px szerokości i 480px wysokości.
  4. Zamówienia w sklepie internetowym można składać drogą elektroniczną w każdym dniu  tygodnia, po dokonaniu wyboru Produktu, akceptacji warunków niniejszego Regulaminu  i wypełnieniu stosownego formularza.
  5. Złożone zamówienia rozpatrywane będą w ciągu 48 godzin od momentu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym. Termin potwierdzenia przyjęcia zamówienia, może ulec przedłużeniu w przypadku gdy jego upływ przypada na dzień wolny od pracy (sobota, niedziela i święta), w takim przypadku potwierdzenie przyjęcia zamówienia na wskazany przez Klienta adres e-mail  nastąpi następnego dnia roboczego.   Informacja o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia zawierać będzie dane dotyczące przedmiotu zamówienia, opis Produktu, instrukcję użytkowania,  łączną cenę, termin i sposób płatności,  termin i sposób dostawy oraz Regulamin, co stanowi istotną część Umowy . Zmiana umowy jest możliwa wyłącznie za zgodą obu stron, pod rygorem nieważności. Klient akceptuje treść Umowy oraz niniejszy Regulamin przy użyciu stosownego formularza na stronie internetowe W przypadku produktów oznaczonych w Sklepie internetowym „na zamówienie” Klient przed zawarciem Umowy zostanie dodatkowo poinformowany o możliwości realizacji zamówienia i terminie jego dostawy oraz o  zasadach płatności za zamówiony towar.
  6. Warunkiem przyjęcia zamówienia konieczna jest rejestracja Klienta na stronie internetowej sklepu. Do dokonania rejestracji niezbędne jest podanie przez Kupującego następujących danych:
   1. Jeżeli Kupującym jest konsument w rozumieniu ustawy kodeks cywilny i ustawy o prawach konsumenta: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827, z późn. zm.) –  jest to imię i nazwisko Klienta,  adres  zamieszkania, adres dostawy ,  telefon kontaktowy, adres e-mail;
   2. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca – jest to pełna nazwa podmiotu pod którą prowadzi przedsiębiorstwo, adres siedziby, adres dostawy jeżeli jest inny, NIP, telefon kontaktowy, adres e-mail , imię i nazwisko osoby upoważnionej do dokonywania tego rodzaju czynności;
  7. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna do zrealizowania zamówienia przez Kupującego Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Administratorem danych jest Sprzedający. Zaebrane dane  będą   przetwarzane dla celów związanych z realizacją zamówienia lub w zakresie każdorazowo określonym zgodą Klienta. Dane te są chronione i przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. tekst jednolity U.2014.1182 z dnia 2014.09.03).  Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.
  8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionego formularza  zamówienia i każdorazowo o zastosowaniu takiej możliwości poinformuje Klienta. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
  9. Klient po złożeniu zamówienia otrzyma od Sprzedającego  wiadomość e-mail na wskazany przez Kupującego adres.
  10. Potwierdzone i przyjęte do realizacji zamówienie można zmienić lub anulować jedynie w przypadku uzyskania takiej informacji  od Sklepu  internetowego i we wskazanym przez Sklep internetowy
  11. W przypadku braku towaru w magazynie po przyjęciu zamówienia przez Sklep internetowy, Klient jest o takim braku zawiadamiany. W takim wypadku Sklep internetowy i Klient ustalają nowy termin dostawy zamówionego towaru, bądź możliwość dostawy produktu zamiennego. W tym przypadku Klient ma również możliwość rezygnacji drogą elektroniczną ze złożonego zamówienia.
  12. W uzasadnionych przypadkach Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty.
  13. Realizacja zamówienia następuje po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty dokonanej przez Kupującego na rachunku bankowym  Sprzedającego. Przez zawarcie umowy rozumie się złożenie i potwierdzenie zamówienia przez Kupującego, akceptację niniejszego Regulaminu i nadanie przez Sprzedającego statusu „przyjęte do realizacji”.
  14. Tytuł wykonywanego przelewu powinien zawierać numer zamówienia wskazany w potwierdzeniu zamówienia.
  15. Klient na każdym etapie zamówienia może się skontaktować z obsługą Sklepu Internetowego dzwoniąc na wskazany w potwierdzeniu zamówienia numer telefonu (opłata standardowa zgodna z cennikiem operatora) lub komunikując się poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Sklepu internetowego albo  adres e-mail Sprzedającego.
  16. Sprzedający może odmówić realizacji zamówienia i je anulować, lub odmówić rezerwowania Produktu dla zamówienia, jeżeli na jakimkolwiek etapie realizacji zamówienia obsłudze Sklepu internetowego nie udaje się nawiązać kontaktu z Klientem w ciągu 3 dni roboczych od pierwszej próby kontaktu. Zamówienia nieopłacone przez 4 dni kalendarzowe liczone począwszy od daty wysyłania do Klienta  potwierdzenia zamówienia, będą anulowane, a Sprzedający nie jest w takim przypadku związany zamówieniem i może odmówić jego realizacji.

 

2. Dostawa

 1. Produkty są dostarczane na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami
 2. Czas realizacji zamówienia ustalany jest indywidualnie i obejmuje każdorazowo czas potrzebny na wysyłkę zamówionego towaru powiększony o czas na jego dostawę, jednak nie przekracza 10 dni roboczych, liczony jest od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji.  W razie czasowej lub trwałej niedostępności towaru,  Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowanym.
 3. Klient ma możliwość wyboru sposobu dostawy zamówionych produktów : transport własny, przesyłka kurierska, odbiór osobisty. Czas dostawy zależy od przewoźnika, rodzaju przesyłki i adresu odbiorcy. Dla firm kurierskich czas dostawy wynosi zwykle 1-2 dni roboczych. Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany przez Sprzedającego o wysyłce towaru.
 4. Koszty dostawy zależą od wartości zamówienia oraz wagi i wymiarów paczki. Koszty są wskazane w treści zamówienia.
 5. Kupujący zobowiązany jest przed odebraniem przesyłki od kuriera lub z poczty sprawdzić, czy jej opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan przesyłki. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera lub na poczcie sporządzić protokół szkody z jednoczesnym opisem uszkodzenia oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedającym  w celu wyjaśnienia sprawy.
 6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.
 7. Dokument zakupu jest wystawiany przez Sklep w momencie wysyłki towaru i wysyłany wraz z towarem. Do dokumentów zakupu zostaną również dołączone warunki przechowywania towaru oraz  instrukcja użytkowania towaru, jeżeli rodzaj i specyfika towaru wymaga, by takie dokumenty dołączać. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT w formularzu zamówienia należy wybrać odpowiednią opcję i wpisać NIP oraz dokładne dane odbiorcy konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT. Przesłanie zamówienia z żądaniem wystawienia faktury VAT jest równoznaczne z upoważnieniem sklepu do wystawienia faktury VAT na zakupione towary bez podpisu odbiorcy.

 

3. Prawo odstąpienia od Umowy 

 1. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem zapisów ust. 27.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub   ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku sprzedaży towarów dostarczanych partiami lub w częściach. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenie Kupującego złożonego Sprzedającemu przez jego upływem (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedającego ).
 3. Klient może skorzystać z stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu wzoru formularza odstąpienia od umowy. Skorzystanie z formularzy nie jest obowiązkowe.
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  6. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 5. Klient ma obowiązek zwrócić towary na adres Sprzedającego, których dotyczy oświadczenie o odstąpieniu od umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia,  w którym odstąpił od umowy.
 6. Zwrot towarów następuje na koszt Sprzedającego. Jeżeli ze względu na właściwości towaru ( waga, gabaryty) nie jest możliwe odesłanie tego towaru w zwykły sposób, Sprzedający odbierze towar od Kupującego na swój koszt.
 7. Zwrot płatności dokonany zostanie  przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności o której mowa w ust. 30 do czasu otrzymania towaru, którego dotyczy odstąpienie.
 9. Przed odstąpieniem od umowy Klient nie powinien korzystać z towarów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, w przeciwnym razie Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy oraz nie ma prawa odstąpienia od umowy.
 10. W przypadku umów dotyczących świadczenia usług jeżeli Klient zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, będzie zobowiązany do zapłaty kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy.

4. Reklamacje, Gwarancja i rękojmia 

 1. Na zakupiony w Sklepie internetowym towar opatrzony znakiem gwarancyjnym Sprzedający udziela gwarancji na warunkach wskazanych w przesłanym, wraz z towarem, dokumencie gwarancyjnyм. Warunki  gwarancji określają obowiązki gwaranta i uprawnienia Klienta, gdy rzecz nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Pozostałe produkty,  które nie posiadają na opakowaniu znaku gwarancyjnego,  nie podlegają odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu gwarancji.
 2. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy bez wad oraz do należytego wykonywania umówionych usług. Regulacja odpowiedzialności Sprzedającego za wady rzeczy zawarta jest w przepisach art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.
 3. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne, Kupujący wedle własnego wyboru może:
  1. skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych (dotyczy towarów objętych gwarancją),
  2. złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna – Kodeks cywilny).
 4. Reklamacje dotyczące wady rzeczy albo niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania do świadczenia usług mogą być składane do Sprzedającego pisemnie na adres ul. Wandy Rutkiewicz 28, 50-571 Wrocław lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail reklamacje@cristelle.pl
 5. W przypadku złożenia reklamacji z tytułu rękojmi za wady Kupujący powinien w szczególności wskazać na czym jego zdaniem polega wada towaru, kiedy została ona stwierdzona, czego Kupujący domaga się od Sprzedającego oraz podać swoje dane kontaktowe. Wraz z reklamowanym towarem należy przesłać Sprzedającemu komplet dołączonych do towaru akcesoriów oraz – w przypadku korzystania ze świadczeń gwarancyjnych za pośrednictwem Sprzedającego – wypełniony dokument gwarancyjny.
 6. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia.
 7. Transport reklamowanych towarów z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego, bądź rękojmi, odbywa się na zlecenie i koszt Sprzedającego za pośrednictwem wybranej przez niego firmy kurierskiej.
 8. Sprzedający poinformuje Kupującego o sposobie rozpatrzenia jego reklamacji. W przypadku nieuznania reklamacji skierowanej do Sprzedającego przedstawi on uzasadnienie swojej decyzji.
 9. W przypadku, gdy Kupujący nie zgadza się z decyzją Sprzedającego o odmowie uwzględnienia reklamacji, Kupujący może skierować sprawę pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Sprzedającego.
 10. Jeżeli Kupujący jest konsumentem i chce rozwiązać spór ze Sprzedającym bez kierowania sprawy do sądu powszechnego, to może skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów, tj. zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Kupujący, będący konsumentem, ma również prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub może zasięgnąć informacji u właściwej miejscowo Federacji Konsumentów.
 11. Zamieszczone na stronach Sklepu internetowego zdjęcia towarów mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu towaru :
  1. ze względu na indywidualne ustawienia sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (dotyczyć to może takich parametrów jak np. kolor towaru, proporcje produktów i ich składowych)
  2. ze względu na fakt, iż część towarów wyprodukowana jest  z naturalnego materiału jakim jest włosie z norki syberyjskiej, w związku z czym niemożliwe jest uzyskanie pełnej powtarzalności i możliwe jest występowanie różnic w wymiarach (zakres tolerancji wskazany poniżej) oraz różnic w  wyglądzie towarów. W/w opisane nie będą one uważane za wadę towaru lub jego  niezgodność z zamówieniem, w szczególności obniżającą jego wartość
  3. Zakupione elementy towaru posiadają tolerancję wymiarową:
   1. Długość : +/- 0,5mm
   2. Grubość +/- 0,02 mm
  4. Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

5. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działania Sklepu internetowego. Zmiany będą publikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronie Sklepu internetowego wraz z informacją o zakresie dokonanych zmianach. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym każdorazowo przez Sprzedającego, nie krótszym niż 7 dni od chwili udostępnienia na stronie Sklepu internetowego , zmienionego Regulaminu.
 2. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. Każdorazowo do dokonania zakupów w Sklepie internetowym konieczne jest zapoznanie się z aktualną wersją Regulaminu i jej akceptacja.
 3. Sprzedający jest administratorem danych osobowych zbieranych od Kupujących w Sklepie internetowym .
 4. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z czym mogą być przekazywane firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu zakupionych towarów do Kupującego.
 5. Za wyraźną i odrębną  zgodą Kupującego jego dane osobowe mogą być przetwarzane również w innych celach, w szczególności w celu dostarczenia materiałów informacyjnych oraz ofert marketingowych w formie newslettera. Kupującym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych przetwarzanych przez  Sprzedającego oraz prawo ich poprawiania.  Dane osobowe są podawane dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja zamówienia ani skorzystanie z innych usług.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 7. Do złożenia zamówienia w Sklepie internetowym konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.
 8. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.
 9. Niniejszy Regulamin jest dostępny nieodpłatnie pod adresem internetowym cristelle.pl/regulamin-sklepu oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby Sprzedającego.
 10. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 1/01/2017 i dotyczą umów zawieranych od tej daty.

Dostępne formularze

1. Formularz zwrotu

2. Formularz reklamacji

3. Formularz wymiany towaru